ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

a) www.bisiklet.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 2251. Sok No:21/B Yelki Mah. Güzelbahçe/ İzmir adresinde mukim BİSİKLETCOM BİSİKLET YAZILIM SAN VE TİC A.Ş (Bundan böyle kısaca "Bisiklet.com" olarak anılacaktır).

b) www.bisiklet.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") www.bisiklet.com portalına üye olurken "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, www.bisiklet.com internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu sözleşmenin kapsamı sözleşme ve ekleri ile www.bisiklet.com internet sitesi içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Bisiklet.com" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "www.bisiklet.com" internet sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Bisiklet.com" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı (Üye), bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul , beyan ve taahhüt eder.
3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Bisiklet.com’un, www.bisiklet.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Bisiklet.com’un, www.bisiklet.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Bisiklet.com’a ait www.bisiklet.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Bisiklet.com adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Bisiklet.com, www.bisiklet.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.bisiklet.com ’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. www.bisiklet.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Bisiklet.com tarafından belirlenecek ve www.bisiklet.com ’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Bisiklet.com, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.bisiklet.com ’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.bisiklet.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Bisiklet.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Bisiklet.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bisiklet.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bisiklet.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, www.bisiklet.com ’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, www.bisiklet.com ’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üyenin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Bisiklet.com ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.bisiklet.com internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bisiklet.com’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.bisiklet.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Bisiklet.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bisiklet.com’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Bisiklet.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bisiklet.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bisiklet.com'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bisiklet.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Bisiklet.com’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.8. Bisiklet.com’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Bisiklet.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.9. www.bisiklet.com ’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.bisiklet.com ’un sunumu Bisiklet.com’un ya da Bisiklet.com’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.10. Bisiklet.com tarafından www.bisiklet.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.11. Bisiklet.com, www.bisiklet.com internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bisiklet.com, üyenin www.bisiklet.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.12. www.bisiklet.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Bisiklet.com’un kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Bisiklet.com tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Bisiklet.com tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Bisiklet.com’un ve kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Bisiklet.com’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Bisiklet.com’un müşteri hizmetleri elektronik mektup adresi "info@bisiklet.com"a iletebilir.

4.13. Bisiklet.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bisiklet.com’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Bisiklet.com’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.14. www.bisiklet.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.15. Bisiklet.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.16. Bisiklet.com, www.bisiklet.com ’da mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.bisiklet.com ’u kullanma koşulları ile www.bisiklet.com ’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.bisiklet.com ’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.bisiklet.com ’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.bisiklet.com ’un kullanımı ya da www.bisiklet.com ’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Bisiklet.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.17. Bisiklet.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.18. Taraflar, Bisiklet.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.19. Bisiklet.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda www.bisiklet.com internet sitesinin ilgili bölümden iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.20. www.bisiklet.com üzerinden, Bisiklet.com’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.bisiklet.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Bisiklet.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır. Bisiklet.com bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Bisiklet.com’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.21. Bisiklet.com, www.bisiklet.com ’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.bisiklet.com ’da üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.bisiklet.com ’da muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.bisiklet.com ’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.bisiklet.com ’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.bisiklet.com ’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Bisiklet.com’un www.bisiklet.com ’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
5. DEVİR

Bisiklet.com, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bisiklet.com işbu "Internet Sitesi Kullanım Koşullarını" geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bisiklet.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bisiklet.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bisiklet.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bisiklet.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
8. İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir


Kabul et

Web sitemiz size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için çerezleri(cookies) kullanmaktadır. Çerezler hakkınızda kişisel bilgi içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılamaz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı, cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır (rastgele oluşturulur). Bazıları web sitesi oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da bilgisayarınızda daha uzun süre kalır.